Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne


Prawo administracyjne to oparta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego). Wrażliwe na przeobrażenia ustrojowe i polityczne, ulega ono częstym zmianom. 

W aspekcie procesowym prawo administracyjne (postępowanie administracyjne uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego) obejmuje sformalizowane postępowanie, którego efektem jest nałożenie szczególnych obowiązków, bądź też przyznanie określonych uprawnień adresatom wydawanych rozstrzygnięć (decyzji administracyjnych).

Prawo administracyjne stanowi główny obszar praktyki Kancelarii Chołodecki. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Posiadamy duże doświadczenie w tym obszarze prawa.

Czym więc się zajmujemy? Działalność administracji (organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego) odnosi się do bardzo wielu dziedzin życia w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego czy prawa o broni i amunicji. Wszystkie działania administracji publicznej mogą być przedmiotem kontroli. Adresaci wydawanych aktów są uprawnieni, w szczególności, do odwoływania się od decyzji administracyjnych do organu wyższej instancji, składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  • Postępowanie przed organem administracji publicznej
  • Odwołanie od decyzji administracyjnej
  • Zażalenie na postanowienie
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
  • Postępowanie przed sądem administracyjnym
  • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • Skarga na bezczynność organu
  • Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa administracyjnego – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Chołodecki – razem osiągniemy więcej!