Publikacje

M. CHOŁODECKI DLA „PORTAL SAMORZĄDOWY” KOMENTARZ W TEKŚCIE PT. PIENIACKIE WNIOSKI INTERESANTÓW MOGĄ SPARALIŻOWAĆ PRACĘ URZĘDÓW, 2014  LINK

M. CHOŁODECKI DLA „GAZETA PRAWNA” KOMENTARZ W TEKŚCIE PT. ZWROT NIENALEŻNYCH DOPŁAT DO PENSJI SPRZED 2008 R. BEZ ODSETEK, 2014 ŚCIĄGNIJ

M. CHOŁODECKI DLA „PORTAL SAMORZĄDOWY” KOMENTARZ W TEKŚCIE PT.  MAŁE, NIESAMODZIELNE GMINY DO LIKWIDACJI?, 2015  LINK  

1

M. Chołodecki, B. Popowska, Dyskrecjonalność koncesjodawcy w postępowaniu o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi,[w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, K. Ziemski, M. Jędrzejczyak (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

M. Chołodecki, B. Popowska, Współdziałanie gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich, Przegląd Prawa i Administracji, No 98, 2014.

M. Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2013, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW, Podręczniki i Monografie (14), ss. 316 CZYTAJ 

M. Strzelbicki, M. Chołodecki, Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury, Poznań 2010, Wydawnictwo Naukowe UAM (kolejne wydania 2012, 2013 i 2014).

B. Popowska (red.), M. Strzelbicki (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo prywatnej i publicznej działalności gospodarczej. Kompendium, Poznań 2008, Wydawnictwo Naukowe UAM [współautor].

M. Chołodecki, Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” nr 6(1) z 2012 r.

M. Chołodecki, Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, sprawozdanie „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 4 z 2012 r.

M. Chołodecki, Sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zarys problematyki, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2010 tom VI.

M. Chołodecki, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w sprawach chorób zawodowych, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” Nr 4 (17) 2009.

M. Chołodecki, Dopuszczalny zakres ograniczenia wolności gospodarczej a obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zarys problematyki, [w:] Konstytucyjna zasada Wolności Gospodarczej pod red. W. Szwajdlera, H. Nowickiego, Toruń 2009.

M. Chołodecki, Postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wybrane Zagadnienia, „Studia Kupieckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej”, Łódź 1,2/2008 (17,18).

M. Chołodecki, Sprawozdanie ze zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, Gniezno 20-22 września 2007 r. „Przegląd Prawa Publicznego”, styczeń 2008 nr 1.